Snow - Drew Anthon: Moments

Eastern Sierras.

snowmountains